Tag: การแยกขยะ

วิธีการแยกขยะให้ถูกต้อง

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญาหขยะที่ไม่สามารถแก้ไขได้จริงหรือปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญาหขยะที่ไม่สามารถแก้ไขได้จริงหรือ

            ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาในบ้านเราต้องยอมรับว่ามีหลายเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะ ที่เรามักจะเห็นข่าวเสมอตามพื้นที่ต่างๆ ที่มีขยะล้นเป็นภูเขา ซึ่งยังไม่สามารถมีช่องทางในการกำจัด ขยะในบ้านเรือนของเรามีหลายประเภทมาก และหลายบ้านก็คงไม่ได้แยกขยะก่อนทิ้งด้วย เพราะว่าเรามักทิ้งขยะรวมกันแล้วมัดเป็นถุงเดียววางไว้หน้าบ้าน กรณีที่มีรถขยะมาเก็บ แต่บางบ้านก็นำไปทิ้งบริเวณถังขยะเลย และการที่เราไม่ได้แยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ในบางครั้งหน่วยงานที่จัดการขยะไม่สามารถคัดแยกขยะ หรือไม่สามารถนำขยะไปรีไซเคิลหรือทำลายขยะอันตรายได้ และวันนี้เราจะพาไปรู้จักวิธีการแยกขยะกัน เพื่อทำให้คุณนั้นได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพได้             สิ่งที่เราสามารถช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้ ควรเริ่มง่ายๆ จากเรื่องการทิ้งขยะ และก่อนอื่นเราจะต้องไปทำความรู้จักกับประเภทของขยะก่อน เพื่อให้คุณเข้าใจถึงประเภทและทำการแยกขยะได้อย่างถูกต้อง สำหรับขยะมูลฝอยในประเทศของเราแบ่งเป็น  4 ประเภทใหญ่ๆ คือ             ขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายหรือเน่าเสียได้ อย่างเช่น